وکیوم لودر

وکیوم لودر

مکنده غلات

تخلیه کاتالیست

تخلیه لجن

تخلیه غلات

جاروی صنعتی – صنایع نساجی

جاروی صنعتی- صنایع غذایی

جاروی صنعتی- صنایع فلزی

جاروی صنعتی- صنایع چوب

جاروی صنعتی آب و خاک

077 55 884 (021)
883 55 884 (021)
924 1 934 - 0912
info@bornapak.ir